Imagenes

Música Vuilen Vietnam Nhac

Música Vuilen Vietnam Nhac

Original picture here

Tuấn Vũ

Loi bài sombrero: Liên Khúc Tuấn Vũ

Nhạc Dao.

Música Vuilen Vietnam Nhac

Original picture here

Ai cho tôi tình yêu DJE làm Duyên Nu Cuoi, tôi xin Dang vong tay Rong MO DJE Đôn Người DJI Vao tim tôi bằng môi trên Bo môi. Nhung Biet chỉ là mơ nen largas NUC No, thương CON DJI yêu Thi Aún đen Nen gọi tên tình Aún Djo Bến Neo mô mà TIM. Tam hướng Bốn phương trời mayo Thoi nhé anh DJI từ djay, KY Niem Nao không có vui heno Buồn Chieu không có hoàng Hon, tình Nao HON nước no. Roi djay một mai Loi Xua tôi về, Ke Chuyện Buồn vui hai đưa Minh nghe. Một Căn Nhà tranh GIAC mơ Djem em, Lang nghe tiếng NHIP con tim hai Người gọi chung MOT diez. Em có về, về ONG Xua. em có Con, CON Tung Đêm Djem sao cho tình Minh Manh thương trăng khuyết che Mây MO. Buồn Nao HON Đêm nay, Buồn Nao HON Đêm nay khi Ngoai kia Bao djay trời. Tung Canh lá cuon gió Troi Vao Thau larga Djem, thương Tham moi tình Ngau. Ngày về Oi xa quá Canh Nhan CON MIET mài trong nắng hồng me dicen. Lac Bay chim Chiu Chit hai phương trời cách Biet, Ben Cho và Ben mong. Người DJI DJI Ngoai Pho, Chieu nắng Rot Ben canción, Người DJI DJI Ngoai Pho, NHO Dang Xua MIT mù, Thành GHE đá, Chieu công Viên Ngày Xua, Ngày Xua đã Het ROI. Người DJI DJI Ngoai Pho, Chung Bo Bo ONG VO, Người DJI DJI Ngoai Phố mayo dấu Chân lạc loai, Hình bóng CU Người yêu ơi CON đầu, Con đầu tình yêu đã LO ROI.

Música Vuilen Vietnam Nhac

Original picture here

Música Vuilen Vietnam Nhac

Original picture here

Música Vuilen Vietnam Nhac

Original picture here

Comments are closed.